• img01.jpg
 • img02.jpg
 • img04.jpg
 • img00.jpg
 • httphotos.gif
 • img03.jpg

    
Regulamin Klubu PDF Drukuj Email
Wpisał Rafał Pęczek   
Wtorek, 30. Kwiecień 2013 08:10

Regulamin Centrum Sztuk Walki S.C., ul. Iwaszkiewicza 9 m 33, 42-200 Częstochowa

Lokal prowadzenia zajęć (obiekt): Al. Niepodległości 11, 42-200 Częstochowa

§1

1.     Przed rozpoczęciem treningu należy się zapoznać  z regulaminem Centrum Sztuk Walki S.C..

2.     Wszystkie osoby przebywające w Centrum Sztuk Walki S.C  winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu.

3.     Zakup karnetu, uczestnictwo w zajęciach i przebywanie na terenie obiektu Centrum Sztuk Walki S.C. przy Al. Niepodległości 11 oznacza bezwzględną akceptację regulaminu.

4.     Przez „teren obiektu  Centrum Sztuk Walki S.C.” rozumieć należy wyłącznie lokal znajdujący się w Częstochowie, Al. Niepodległości 11”. Terenem obiektu  Centrum Sztuk Walki S.C.” nie jest obszar przed ani wokół przedmiotowego lokalu.

5.     Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub obowiązujące  normy społeczne  lub zasady uzgodnione z  Instruktorami, innymi osobami prowadzącymi zajęcia  , jak również z  Właścicielami  Centrum Sztuk Walki S.C. mogą być usuwane z  lokalu/klubu/dojo.   

§2

 1. Dzieci i  młodzież do lat 18  mogą uczestniczyć w treningach wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące uczestnictwa w zajęciach.
 2. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w treningach bez nadzoru rodziców wyłącznie po przedłożeniu pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów prawnych na korzystanie z w/w zajęć bez ich nadzoru.
 3. Dzieci do lat 13 bezwzględnie nie mogą uczestniczyć  w zajęciach  grup dorosłych (nie dotyczy zajęć jogi , zdrowego kręgosłupa lub specjalnie uzgodnionych zajęć). Ewentualne uczestnictwo w  treningach poza zajęciami dla dzieci i młodzieży następuje tylko za zgodą Właścicieli.
 4. Centrum Sztuk Walki S.C, Instruktorzy, inne osoby prowadzące zajęcia jak również Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za opiekę nad dziećmi/ niepełnoletnimi biorącymi udział w zajęciach po każdorazowym opuszczeniu przez nie miejsca ćwiczeń. Przez miejsce ćwiczeń rozumieć należy wyłącznie matę na której odbywają się zajęcia. Każdorazowe opuszczenie maty/miejsca  ćwiczeń, które jest  ściśle wyznaczone w lokalu przy AL. Niepodległości 11,  traktowane jest jak opuszczenie miejsca ćwiczeń.  Instruktorzy ponoszą odpowiedzialność tylko za osoby będące w miejscu ćwiczeń pod warunkiem, ze  osoby te stosują się do regulaminu Centrum Sztuk Walki S.C. oraz zasad i wytycznych przekazywanych podczas zajęć przez Instruktorów lub przez inne osoby prowadzące zajęcia.
 5. Instruktorzy, inne osoby prowadzące zajęcia oraz Właściciele mają prawo do usunięcia dziecka/niepełnoletniego z zajęć (miejsca ćwiczeń) w przypadku jego niestosownego zachowania lub nieprzestrzegania regulaminu. W takim przypadku za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają wyłącznie rodzice/opiekunowie prawi niezależnie od tego czy podczas odbywania zajęć przez dziecko sprawowali nad nim nadzór czy tez nie.
 6.  Rodzice/opiekunowie prawni obowiązani są do odebrania dziecka/niepełnoletniego bezpośrednio po zakończeniu zajęć w których dziecko/niepełnoletni uczestniczy. W przypadku nieodebrania dziecka/niepełnoletniego Centrum Sztuk Walki, właściciele, Instruktorzy, inne osoby prowadzące zajęcia jak również inni pracownicy nie  są obowiązani do sprawowania opieki nad dzieckiem/niepełnoletnim i nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo oraz  za ewentualne szkody na osobie jak również na mieniu które powstaną w tym czasie.
 7. Wszystkie osoby uczestniczące w treningach zobowiązane są do zapoznania się i podpisania oświadczenia dotyczącego ryzyka związanego z uczestniczeniem w zajęciach z zakresu wszystkich zajęć w Centrum Sztuk Walki S.C. w tym szczególnie: Aikido, krav magi, samoobrony, kickboxingu, taekwondo itd.

  §3

1.     Zasady zachowania higieny dotyczą wszystkich  uczestników zajęć , w tym instruktorów, którzy mają świecić przykładem.

2.     Niestosowanie się do poniższych zasad może powodować natychmiastowe usunięcie kursanta z zajęć.

3.     Wstęp na miejsce ćwiczeń/powierzchnię treningową (matę, tatami) następuje wyłącznie w stroju sportowym, bez obuwia (boso).

4.     Przystępujący do ćwiczeń powinni mieć obcięte paznokcie u rąk i nóg.

5.     Ćwiczący winni dbać o higienę osobistą, w szczególności stóp, i mieć  zawsze czysty strój do ćwiczeń.

6.     Na treningu ćwiczymy w koszulkach - niedopuszczalne jest ćwiczenie bez koszulek. Dodatkowo wskazane są ręczniki do ocierania potu.

7.     Do ćwiczeń przystępuje się bez biżuterii, zegarków, spinek do włosów . Włosy winny być związane  wyłącznie gumką do włosów.

8.     Wskazane jest używanie antyperspirantów.

9.     Wszystkie urazy wynikłe podczas zajęć powinny być  natychmiast zgłoszone prowadzącemu zajęcia. W przypadku zaniechania natychmiastowego zgłoszenia urazu wyłączona jest wszelka odpowiedzialność Centrum sztuk Walki S.C., Właścicieli, Instruktorów jak również innych osób prowadzących zajęcia.

10.   Każde zejście z sali zgłaszamy prowadzącemu.

11.   Przed wejściem na matę czekamy na pozwolenie prowadzącego.

12.   Wykonujemy bez dyskusji wszystkie polecenia instruktora/innej osoby prowadzącej zajęcia

13.   Ćwicząc dbamy o zdrowie swoje i współćwiczącego i ponosimy odpowiedzialność za jego i swoje zdrowie.

14.   Nie prowadzimy podczas ćwiczeń zbędnych rozmów.

15.   Nie używamy wulgarnych słów, chyba że wymagają tego konkretne zajęcia np.: samoobrony z użyciem wulgaryzmów. Wulgaryzmów można używać tylko na wyraźne polecenie prowadzącego.

16.   Wszystkie ćwiczenia wykonujemy jak najlepiej potrafimy w skupieniu i w trosce o zdrowie kolegów.

17.   Przechodząc z szatni/toalety itd.  na matę winniśmy posiadać klapki.

18.   Wszyscy ćwiczący odpowiadają za czystość i higienę  miejsca ćwiczeń – tatami, maty, dojo. Każda grupa treningowa jest zobowiązana do umycia miejsca ćwiczeń minimum jeden raz w tygodniu.

19.   Szatnia damska jest szatnią damską - jak ktoś czuje się z panów kobietą to proszę okazać na recepcji dowód z nowymi danymi.

20.   Jeśli nie ma jeszcze instruktora na sali ćwiczeń  to wchodzimy i siadamy oczekując jego przybycia.

21.   Zakazuje się  używania sprzętu, wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń bez obecności instruktora lub innej osoby prowadzącej dane zajęcia.

22.   Osoby biorące udział w tak zwanych zajęciach „wolna mata”  (bez instruktora) robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. W zajęciach „wolna mata” mogą brać udział  tylko osoby pełnoletnie.


§4

Przychodząc na zajęcia nie należy zabierać ze sobą cennych przedmiotów, kosztowności, pieniędzy. W przypadku gdy kursant posiada w/w przedmioty nie powinien pozostawiać ich w szatni, kursant jest w takim przypadku obowiązany  przed przystąpieniem do zajęć powiadomić o tym fakcie osobę prowadzącą zajęcia.

                                                                                                                 §5

1.     Sprzętu używamy zgodnie z przeznaczeniem i tylko w obecności instruktora/innej osoby prowadzącej zajęcia.

2.     Ćwicząc bez instruktora robisz to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

3.     Przed rozpoczęciem ćwiczeń przy użyciu akcesoriów  treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający, winien sprawdzić  stan techniczny sprzętu, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt instruktorowi/innej osobie prowadzonej zajęcia lub właścicielom Centrum Sztuk Walki S.C.  - w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na ćwiczącego.

4.     Zabrania się wykonywania ćwiczeń przy użyciu akcesoriów/sprzętów  uszkodzonych lub niesprawnych.

5.     Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i miejsca ćwiczeń, a  za wszelkie szkody powstałe na terenie obiektu Centrum Sztuk Walki S.C. oraz wokół niego  z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.

6.     Sprzętu do ćwiczeń/akcesoriów nie wolno wynosić poza miejsce ćwiczeń.

7.     W przypadku nieznajomości zasad korzystania ze sprzętu/akcesoriów należy zwrócić  się do instruktorów Centrum Sztuk Walki S.C./innych osób prowadzących zajęcia  lub właścicieli.

8.     Po zakończonym treningu odkładamy sprzęt/akcesoria/przedmioty na miejsce

9.     Użyty sprzęt i akcesoria,  z których korzystano winny być pozostawione w niezmienionym stanie technicznym.

10.   Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu/akcesoriów spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania lub wytycznymi Instruktora/innej osoby prowadzącej zajęcia obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

11.   Ćwiczący pozostawia po sobie nienaganny porządek i zachowuje ciszę.

                                                                                                            §6

Na terenie obiektu Centrum Sztuk Walki S.C. jak również na terenie wokół niego obowiązuje bezwzględny zakaz:

a) spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających

b) ćwiczenia pod wpływem w/w środków, palenia papierosów

c) łamania prawa

Wszelkie odstępstwa od podanej reguły należy bezwzględnie zgłaszać instruktorom i właścicielom Centrum Sztuk Walki S.C.

§7

1.     Osoba chcąca uczestniczyć w treningach powinna zasięgnąć  opinii lekarza sportowego odnośnie swojego stanu zdrowia.

2.     Osoba biorąca udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i we własnym zakresie wykupuje ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).

3.     Właściciele Centrum Sztuk Walki S.C., Instruktorzy oraz inne osoby prowadzące zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki będące  wynikiem niestosowania się do instrukcji zalecanych przez instruktorów/innych osób prowadzących zajęcia  lub  właścicieli Centrum Sztuk Walki S.C.

4.     Osoby biorące udział w zajęciach są zobowiązane do stosowania się i wykonywania poleceń instruktora lub innej osoby prowadzącej zajęcia.

5.     Właściciele Centrum Sztuk Walki S.C., Instruktorzy oraz inne osoby prowadzące zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z urządzeń treningowych.

6.     Właściciele Centrum Sztuk Walki S.C.  Instruktorzy oraz inne osoby prowadzące zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki będące  wynikiem niestosowania się  do instrukcji zalecanych przez instruktorów innych osób prowadzących zajęcia    lub właścicieli Centrum Sztuk Walki S.C.                                                                                 

                                                                                                                   §8

Umiejętności  nabytych na treningach nie wolno wykorzystywać poza sala treningową  w złych celach.  Może to być powodem wykluczenia z klubu Centrum Sztuk Walki S.C.

§9

Jeżeli nie wyrażasz zgody na umieszczenie zdjęcia lub filmiku z Twoją osobą na tablicach informacyjnych w klubie bądź w serwisach internetowych w tym: www.sztuki-walki.pl , www.csw.czest.pl  to proszę poinformować o tym właścicieli w formie pisemnej.

§10

1.     Do uczestnictwa w zajęciach w Centrum Sztuk Walki S.C uprawniają karnety nabywane przez klienta/kursanta.

2.     Zakupione karnety są niezwrotne i niewymienialne. Centrum Sztuk Walki S.C ma prawo odmówić wstępu osobie na zajęcia jeśli osoba nie przedstawi ważnego karnetu uprawniającego do uczestnictwa w tych zajęciach.

3.     Nieanulowane rezerwacje traktowane są jak normalne uczestnictwo na zajęciach, czyli obciążają karnet klienta.

§11

1.     W kwestiach spornych właściciele Centrum Sztuk Walki S.C. mają status uprzywilejowany w stosunku do instruktorów/innych osób prowadzących zajęcia

2.     W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 


§12

1.     Każda osoba przebywająca w Centrum Sztuk Walki S.C. przy Al. Niepodległości 11 w Częstochowie  akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

2.     W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu instruktor / inna osoba prowadząca zajęcia lub właściciele Centrum Sztuk Walki S.C. mają prawo usunąć  z  terenu klubu/obiektu Centrum Sztuk Walki  osoby nie przestrzegające regulaminu czasowo a także na stałe zakazać wstępu do Centrum Sztuk Walki S.C..  Osoby nieprzestrzegające regulaminu tracą prawo do dochodzenia swoich praw z tytułu usług wykonywanych przez Centrum Sztuk Walki usługi.

LAST_UPDATED2
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: ThemZa movies affordable reseller hosting Valid XHTML and CSS.