KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sztuk Walki S.C. , ul. Iwaszkiewicza 9 m 33, 42-200 Częstochowa NIP: 9492142034 Regon: 241533209 prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z rejestracją.

2. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: info@sztuki-walki.pl lub pod numerem telefonu: 509 186 253.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zapisów na zajęcia sportowo-rekreacyjne w Centrum Sztuk Walki S.C., na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

5. Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe aczkolwiek i niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. zapisie. 

 Rafał Pęczek (podpis organizatora / administratora)