Regulamin online

REGULAMIN ZAPISÓW Online NA ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ  CENTRUM SZTUK WALKI S.C.

&1

1. Strona internetowa https://sztuki-walki.pl , dalej „Strona”, prowadzi zapisy na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych za pośrednictwem https://centrum-sztuk-walki.cms.efitness.com.pl/ wtyczki w programie efitness. Strona https://sztuki-walki.pl linkuje do https://centrum-sztuk-walki.cms.efitness.com.pl/ w przypadku zapisów online.  Są to zajęcia: joga, aikido, karate, krav maga, taekwondo, walka mieczem i kijem, samoobrona oraz pokrewne. Zajęcia mogą być prowadzone w formie warsztatów i pełnego kursu.

2. Właścicielem Strony jest Centrum Sztuk Walki S.C. , ul. Iwaszkiewicza 9 m 33, 42-200 Częstochowa

NIP: 9492142034 Regon: 241533209

3. Centrum Sztuk Walki S.C. jest Organizatorem i Prowadzącym zajęcia sportowo-rekreacyjne.

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem
Przelewy24.pl;
Przelewy24.pl jest to system płatności online świadczony przez PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o.

5. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem w przypadku zapisu na cykliczne zajęcia w Centrum Sztuk Walki S.C.

6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

7. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto.  

&2

1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Centrum Sztuk Walki S.C., i przepisów BHP. Zapoznanie się z nimi poświadcza Zgłaszający w momencie zakupu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych  z Uczestnikiem, który istotnie naruszył, albo uporczywie narusza ustalony porządek zajęć Centrum Sztuk Walki S.C., zagraża jej realizacji lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń. 

3. Za każdą zawinioną przez Uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponosi Zgłaszający.

4. Organizator nie zwraca żadnych kosztów za świadczenia nie wykorzystane z winy Zgłaszającego lub Uczestnika.

5. Uczestnik wybiera ofertę Centrum Sztuk Walki S.C. na stronie internetowej https://centrum-sztuk-walki.cms.efitness.com.pl/

6. Po zaksięgowaniu płatności zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach/warsztatach Brainy za pośrednictwem maila i/lub sms.

&3

Organizator nie odpowiada za należące do Zgłaszającego (Uczestnika) przedmioty zniszczone, zagubione lub skradzione podczas trwania zajęć w Centrum Sztuk Walki S.C..

&4

1. Zgłaszający zobowiązuje się do uregulowania całej należności za usługę w wysokości ustalonej przez Organizatora.

2. Równocześnie ze zgłoszeniem należy wpłacić pełną kwotę określoną na stronie internetowej za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.pl lub na konto: PKOBP SA 13 1020 1664 0000 3902 0375 9016  lub gotówką u Organizatora.

&5

1. W przypadku rezygnacji z zajęć/warsztatów w Centrum Sztuk Walki S.C. lub innych zajęć sprzedawanych przez stronę internetową z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni Organizator zwraca kwotę 1/2 wpłaty.

2. Przy rezygnacji z zajęć/warsztatów w Centrum Sztuk Walki S.C. później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia zajęć/warsztatów Centrum Sztuk Walki S.C. – zaliczka nie ulega zwrotowi.

3. Organizator nie pobiera kosztów rezygnacji w wyniku zamiany uczestnika, jeżeli Zgłaszający w momencie odstąpienia od umowy (jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem zajęć), wskaże Organizatorowi osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w zajęciach w Centrum Sztuk Walki S.C., której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy.

4. Za zmianę przez Zgłaszającego istotnych danych podawanych przy zawieraniu umowy, np. danych osobowych, może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez Organizatora (np. zawarcie nowego ubezpieczenia).

5. Zgłaszający może zrezygnować z udziału uczestnika w zajęciach w Centrum Sztuk Walki S.C.jedynie w formie pisemnej wysyłając email na info@sztuki-walki.pl. Terminem wpływu rezygnacji jest data wysłania maila. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty elektronicznej użytkownika.

6. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów można zgłaszać w formie pisemnej na adres Centrum Sztuk Walki S.C., ul. Iwaszkiewicza 9 m 33, 42200 Częstochowa, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres info@sztuki-walki.pl. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia Centrum Sztuk Walki S.C. poinformuje Użytkownika w terminie 30 dni od jej otrzymania. 

&6

1. W przypadku skrócenia czasu pobytu na zajęciach przez uczestnika z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny, za którą nie odpowiada organizator zwrot kosztów za zajęcia wynosi 50 % reszty niewykorzystanych wejść. Przyczyna musi być udokumentowana i zaakceptowana przez Centrum Sztuk Walki S.C.

2. W przypadku przerwania zajęć Brainy bez podania przyczyny,  koszt zajęć w Centrum Sztuk Walki S.C. nie będzie zwracany. 

3. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z zajęć Centrum Sztuk Walki S.C. nie są zwracane żadne koszty pobytu na zajęciach w Centrum Sztuk Walki S.C..

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sztuk Walki S.C. , ul. Iwaszkiewicza 9 m 33, 42-200 Częstochowa NIP: 9492142034 Regon: 241533209 prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z rejestracją.

2. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: info@sztuki-walki.pl lub pod numerem telefonu: 509 186 253.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zapisów na zajęcia sportowo-rekreacyjne w Centrum Sztuk Walki S.C., na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

5. Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe aczkolwiek i niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. zapisie. 

 Rafał Pęczek (podpis organizatora / administratora)

Zapisz się!

Zostaw kontakt - zaprosimy Cie na gratisową lekcję