REGULAMIN

Regulamin Centrum Sztuk Walki S.C., ul. Iwaszkiewicza 9 m 33, 42-200 Częstochowa
Miejsce prowadzenia zajęć (obiekt): al. Niepodległości 11, 42-200 Częstochowa

§1

 1. Przed rozpoczęciem treningu należy zapoznać się z regulaminem Centrum Sztuk Walki S.C..
 2. Wszystkie osoby przebywające w Centrum Sztuk Walki S.C. winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu.
 3. Zakup karnetu, uczestnictwo w zajęciach i przebywanie na terenie obiektu Centrum Sztuk Walki S.C. przy al. Niepodległości 11 oznacza bezwzględną akceptację regulaminu.
 4. Przez „teren obiektu Centrum Sztuk Walki S.C.” rozumieć należy wyłącznie lokal znajdujący się w Częstochowie, al. Niepodległości 11. “Terenem obiektu Centrum Sztuk Walki S.C.” nie jest obszar przed ani wokół przedmiotowego lokalu.
 5. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu, obowiązujące normy społeczne lub zasady uzgodnione z instruktorami, innymi osobami prowadzącymi zajęcia oraz właścicielami Centrum Sztuk Walki S.C. mogą być usuwane z lokalu/klubu/dojo.

§2

 1. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w treningach wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dotyczącej uczestnictwa w zajęciach.
 2. Dzieci do lat 13 bezwzględnie nie mogą uczestniczyć w zajęciach grup dorosłych (nie dotyczy zajęć jogi, zdrowego kręgosłupa lub specjalnie uzgodnionych zajęć). Ewentualne uczestnictwo w treningach poza zajęciami dla dzieci i młodzieży następuje tylko za zgodą właścicieli.
 3. Centrum Sztuk Walki S.C., instruktorzy, inne osoby prowadzące zajęcia, jak również właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za opiekę nad dziećmi/niepełnoletnimi biorącymi udział w zajęciach po każdorazowym opuszczeniu przez nie miejsca ćwiczeń. Przez miejsce ćwiczeń rozumieć należy wyłącznie matę, na której odbywają się zajęcia. Każdorazowe opuszczenie maty/miejsca ćwiczeń, które jest ściśle wyznaczone w lokalu przy al. Niepodległości 11, traktowane jest jak opuszczenie miejsca ćwiczeń. Instruktorzy ponoszą odpowiedzialność tylko za osoby będące w miejscu ćwiczeń, pod warunkiem, że osoby te stosują się do regulaminu Centrum Sztuk Walki S.C. oraz zasad i wytycznych przekazywanych podczas zajęć przez instruktorów lub przez inne osoby prowadzące zajęcia.
 4. Instruktorzy, inne osoby prowadzące zajęcia oraz właściciele mają prawo do usunięcia dziecka/niepełnoletniego z zajęć (miejsca ćwiczeń) w przypadku jego niestosownego zachowania lub nieprzestrzegania regulaminu. W takim przypadku za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni, niezależnie od tego, czy podczas odbywania zajęć przez dziecko sprawowali nad nim nadzór, czy też nie.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odebrania dziecka/niepełnoletniego bezpośrednio po zakończeniu zajęć, w których dziecko/niepełnoletni uczestniczy. W przypadku nieodebrania dziecka/niepełnoletniego Centrum Sztuk Walki, właściciele, instruktorzy, inne osoby prowadzące zajęcia, jak również inni pracownicy nie są zobowiązani do sprawowania opieki nad dzieckiem/niepełnoletnim i nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo oraz za ewentualne szkody na osobie, jak również na mieniu, które powstaną w tym czasie.
 6. Wszystkie osoby uczestniczące w treningach zobowiązane są do zapoznania się i podpisania oświadczenia dotyczącego ryzyka związanego z uczestniczeniem w zajęciach z zakresu wszystkich zajęć w Centrum Sztuk Walki S.C., w tym szczególnie: Aikido, krav magi, samoobrony, kick-boxingu, taekwondo itd.

§3

 1. Zasady zachowania higieny dotyczą wszystkich uczestników zajęć, w tym instruktorów.
 2. Niestosowanie się do poniższych zasad może powodować natychmiastowe usunięcie kursanta z zajęć.
 3. Wstęp na miejsce ćwiczeń/powierzchnię treningową (matę, tatami) następuje wyłącznie w stroju sportowym, bez obuwia (boso).
 4. Przystępujący do ćwiczeń powinni mieć obcięte paznokcie u rąk i nóg.
 5. Ćwiczący winni dbać o higienę osobistą, w szczególności stóp, i posiadać zawsze czysty strój do ćwiczeń.
 6. Na treningu obowiązuje noszenie koszulek. Niedopuszczalne jest ćwiczenie bez koszulek. Dodatkowo wskazane są ręczniki do ocierania potu.
 7. Do ćwiczeń przystępuje się bez biżuterii, zegarków, spinek do włosów. Włosy powinny być związane wyłącznie gumką do włosów.
 8. Wskazane jest używanie antyperspirantów.
 9. Wszystkie urazy wynikłe podczas zajęć powinny być natychmiast zgłoszone prowadzącemu zajęcia. W przypadku zaniechania natychmiastowego zgłoszenia urazu wyłączona jest wszelka odpowiedzialność Centrum sztuk Walki S.C., właścicieli, instruktorów, jak również innych osób prowadzących zajęcia.
 10. Każde wyjście z sali należy zgłosić prowadzącemu.
 11. Przed wejściem na matę należy zaczekać na pozwolenie prowadzącego.
 12. Wszystkie polecenia instruktora/innej osoby prowadzącej zajęcia należy wykonywać bez dyskusji.
 13. Ćwicząc, należy dbać oraz ponosić odpowiedzialność o zdrowie swoje i współćwiczącego.
 14. Podczas ćwiczeń zbędne rozmowy są niepożądane.
 15. Zakazane jest posługiwanie się wulgarnym słownictwem, chyba że wymagają tego konkretne zajęcia np.: samoobrony z użyciem wulgaryzmów. Wulgaryzmów można używać tylko na wyraźne polecenie prowadzącego.
 16. Wszystkie ćwiczenia należy wykonywać w skupieniu i w trosce o zdrowie kolegów.
 17. Przechodząc z szatni/toalety itd. na matę, należy posiadać klapki.
 18. Wszyscy ćwiczący odpowiadają za czystość i higienę miejsca ćwiczeń – tatami, maty, dojo. Każda grupa treningowa jest zobowiązana do umycia miejsca ćwiczeń minimum jeden raz w tygodniu.
 19. Należy korzystać tylko z wyznaczonych szatni, odpowiednio – męskich i damskich.
 20. Jeśli w sali ćwiczeń nie ma jeszcze instruktora, należy zaczekać na jego przybycie.
 21. Zakazuje się używania sprzętu, wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń bez obecności instruktora lub innej osoby prowadzącej zajęcia.
 22. Osoby biorące udział w tak zwanych zajęciach „wolna mata” (bez instruktora) robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. W zajęciach „wolna mata” mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

§4

 1. Przychodząc na zajęcia, nie należy zabierać ze sobą cennych przedmiotów, kosztowności, pieniędzy. W przypadku gdy kursant posiada wspomniane przedmioty, nie powinien pozostawiać ich w szatni. Kursant jest w takim przypadku zobowiązany przed przystąpieniem do zajęć powiadomić o tym fakcie osobę prowadzącą zajęcia.

§5

 1. Sprzętu należy używać zgodnie z przeznaczeniem i tylko w obecności instruktora/innej osoby prowadzącej zajęcia.
 2. Ćwiczący bez instruktora ponosi ryzyko i odpowiedzialność.
 3. Przed rozpoczęciem ćwiczeń przy użyciu akcesoriów treningowych, dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający powinien sprawdzić stan techniczny sprzętu, z którego będzie korzystał, i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt instruktorowi/innej osobie prowadzącej zajęcia lub właścicielom Centrum Sztuk Walki S.C. – w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na ćwiczącego.
 4. Zabrania się wykonywania ćwiczeń przy użyciu akcesoriów/sprzętów uszkodzonych lub niesprawnych.
 5. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i miejsca ćwiczeń, a za wszelkie szkody powstałe na terenie obiektu Centrum Sztuk Walki S.C. oraz wokół niego, z winy ćwiczącego, odpowiada ćwiczący.
 6. Sprzętu do ćwiczeń/akcesoriów nie wolno wynosić poza miejsce ćwiczeń.
 7. W przypadku nieznajomości zasad korzystania ze sprzętu/akcesoriów należy zwrócić się do instruktorów Centrum Sztuk Walki S.C./innych osób prowadzących zajęcia lub właścicieli.
 8. Po zakończonym treningu należy odłożyć sprzęt/akcesoria/przedmioty na miejsce.
 9. Użyty sprzęt i akcesoria powinny być pozostawione w niezmienionym stanie technicznym.
 10. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu/akcesoriów spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania lub wytycznymi instruktora/innej osoby prowadzącej zajęcia obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 11. Ćwiczący powinien zachować ciszę i pozostawić po sobie nienaganny porządek.

 §6

 1. Na terenie obiektu Centrum Sztuk Walki S.C., jak również na terenie wokół niego, obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających
  • ćwiczenia pod wpływem wymienionych środków, palenia papierosów
  • łamania prawa
 2. Wszelkie odstępstwa od podanej reguły należy bezwzględnie zgłaszać instruktorom i właścicielom Centrum Sztuk Walki S.C.

§7

 1. Osoba chcąca uczestniczyć w treningach powinna zasięgnąć opinii lekarza sportowego odnośnie do swojego stanu zdrowia.
 2. Wykupienie ubezpieczenia NNW pozostaje we własnym zakresie osoby biorącej udział w zajęciach.
 3. Właściciele Centrum Sztuk Walki S.C., instruktorzy oraz inne osoby prowadzące zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do instrukcji zalecanych przez instruktorów/innych osób prowadzących zajęcia lub właścicieli Centrum Sztuk Walki S.C.
 4. Osoby biorące udział w zajęciach są zobowiązane do stosowania się i wykonywania poleceń instruktora lub innej osoby prowadzącej zajęcia.
 5. Właściciele Centrum Sztuk Walki S.C., instruktorzy oraz inne osoby prowadzące zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z urządzeń treningowych.
 6. Właściciele Centrum Sztuk Walki S.C., instruktorzy oraz inne osoby prowadzące zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do instrukcji zalecanych przez instruktorów/innych osób prowadzących zajęcia lub właścicieli Centrum Sztuk Walki S.C.

§8

 1. Umiejętności nabytych na treningach nie wolno wykorzystywać poza salą treningową w złych celach.  Może to być powodem wykluczenia z klubu Centrum Sztuk Walki S.C.

§9

 1. Jeżeli uczestnik zajęć nie wyraża zgody na umieszczenie zdjęcia lub filmiku z jego osobą na tablicach informacyjnych w klubie bądź w serwisach internetowych, powinien poinformować o tym właścicieli w formie pisemnej.

§10

 1. Do uczestnictwa w zajęciach w Centrum Sztuk Walki S.C. uprawniają karnety nabywane przez klienta/kursanta.
 2. Zakupione karnety są niezwrotne i niewymienialne. Centrum Sztuk Walki S.C. ma prawo odmówić wstępu osobie na zajęcia, jeśli osoba nie przedstawi ważnego karnetu uprawniającego do uczestnictwa w tych zajęciach.
 3. Nieanulowane rezerwacje traktowane są jak normalne uczestnictwo na zajęciach, czyli obciążają karnet klienta.

§11

 1. W kwestiach spornych właściciele Centrum Sztuk Walki S.C. mają status uprzywilejowany w stosunku do instruktorów/innych osób prowadzących zajęcia.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12

 1. Każda osoba przebywająca w Centrum Sztuk Walki S.C. przy al. Niepodległości 11 w Częstochowie akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu instruktor/inna osoba prowadząca zajęcia lub właściciele Centrum Sztuk Walki S.C. mają prawo usunąć z terenu klubu/obiektu Centrum Sztuk Walki osoby nieprzestrzegające regulaminu czasowo, a także na stałe zakazać wstępu do Centrum Sztuk Walki S.C.. Osoby nieprzestrzegające regulaminu tracą prawo do dochodzenia swoich praw z tytułu usług wykonywanych przez Centrum Sztuk Walki usługi.